Nie dla blokowiska na Górkach Czechowskich – złóż uwagi do Studium

Do 15 maja możesz zgłosić swoje opinie do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Lublina. Możesz wyrazić sprzeciw wobec budowy blokowisk na Górkach Czechowskich i upomnieć się o zachowanie innych najważniejszych zielonych przestrzeni miasta.Studium, nazywane „konstytucją planistyczną miasta” na wiele lat określi sposoby zagospodarowania terenów w całym Lublinie. Jeśli teraz pozwolimy na zabudowę deweloperskimi blokowiskami lub przecięcie inwestycjami drogowymi ostatnich enklaw przyrody w mieście – możemy utracić je bezpowrotnie.Twój głos jest ważny dla jakości życia w Lublinie. Złożenie uwag zajmie kilka minut. Pod linkiem znajduje się formularz zgłaszania uwag do ponownego wyłożenia projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin.W miejscach zaznaczonych na żółto należy wpisać swoje dane.Swoje postulaty umieścić należy w punkcie IV. Możesz pozostawić ją niezmienioną, wybrać z poniższych propozycji lub sformułować własne propozycje do wyboru:

 •  Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego – na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.
 •  Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego – na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.
 • Wnioskuję o pozostawienie zapisów obowiązującego Studium odnośnie zakresu strefy ESOCh na całym terenie Górek Czechowskich.
 • Wnoszę o wprowadzenie zapisów uniemożliwiających zabudowę wielorodzinną na wierzchowinach Górek Czechowskich.
 • Wnioskuję o korektę projektu na obszarze Górek Czechowskich zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: pozostawienie bez zabudowy wszystkich wierzchowin po wschodniej stronie poligonu z ewentualnym dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej na 3 wierzchowinach zachodnich na terenach przeznaczonych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi. Należy przy tym pozostawić wolne od zabudowy pasy ochronne oddzielające zabudowę od zboczy wąwozów. 
 • Wnioskuję o pozostawienie w Studium funkcji Sportu i Rekreacji dla terenów przeznaczonych pod tę funkcję w obecnie obowiązującym Planie Miejscowym.

Propozycje dotyczące innych terenów:

 • Wnioskuję o określenie trwałego charakteru zielonego dla terenów ogródków działkowych na Podzamczu (pomiędzy Al. Unii Lubelskiej, Bystrzycą i Al. Tysiąclecia). Najwłaściwszym charakterem tego obszaru byłoby pozostawienie ogrodów rodzinnych z ogólnodostępną zielenią publiczną na powierzchni minimum 30%
 • Wnioskuję o usunięcie tzw. południowej obwodnicy Lublina z projektu. (południowa strona lasu Stary Gaj, tereny po północnej stronie Zalewu Zemborzyckiego)
 • Wnioskuję rezygnację z budowy drogi klasy G na trasie tzw. południowej obwodnicy Lublina i zastąpienie jej jednojezdniową drogą klasy Z dostępną dla ruchu lokalnego z istniejących połączeń drogowych

JAK ZŁOŻYĆ UWAGI?
• wydrukować i podpisać wysłać listem poleconym na adres: Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin lub
• złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta (ratusz) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców lub
• wysłać mailem na adres: planowanie@lublin.eu opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub z podaniem w treści maila imienia i nazwiska, adresu i kontaktu
Termin składania uwag mija 15 maja 2018 roku.


GÓRKI CZECHOWSKIE – PODSTAWOWE FAKTY:
*Obecnie obowiązujące Studium (z 2000 roku) przewiduje dla całego terenu (105 ha) zieleń publiczną oraz rezerwat przyrody. Uchwalony w 2005 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje (niezgodnie ze Studium):
– na ok. 10 ha możliwość budowy dwukondygnacyjnych obiektów usługowych i handlowych, z niewielkim udziałem mieszkań (ok 1 ha)
– na 4,3 ha budowle sportowe – na 15 ha sport i rekreacja BEZ BUDOWLI (jedynie szatnie, toalety itp.)
– reszta pod zieleń publiczną, rezerwat i las.
Nie jest więc prawdą, że obecnie można zabudować 30% jak głosi deweloper.W 2000 roku Echo Investement kupiło grunt za 12 milionów zł
W 2016 sprzedano grunt za niemal 40 milionów
W przypadku realizacji obecnego projektu Studium (30 ha na bloki) same grunty przeznaczone pod zabudowę będą miały wartość co najmniej 100 milionów złotych
W międzyczasie Miasto wybudowało za publiczne środki (ok 60 mln zł) skrzyżowanie Trasa WZ-Ducha-Sikorskiego. Dzięki temu ewentualny deweloper nie musi partycypować w kosztach


 • Zielone Górki to ważny korytarz napowietrzający centrum miasta oraz ważny czynnik jakości powietrza w północnych dzielnicach
 • Zielone Górki to bogactwo cennej fauny (60 chronionych gatunków ptaków, rzadkie motyle, zagrożony wyginięciem chomik europejski) i flory (dzwonek syberyjski, zawilce wielkokwiatowy i inne, 170 gatunków miododajnych i leczniczych)
 • Zbocza wąwozów i część wierzchowin porasta cenne zbiorowisko roślinne – murawy kserotermiczne, które w innych miejscach (doliny Wisły i Bugu) chronione jest w rezerwatach

wycena Górek – ekspertyza

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

Wyślijcie mi newsletter (możesz się wypisać w każdej chwili).

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Wielka loteria fantowa i aukcja na XXV lat Towarzystwa

Zapraszamy do udziału w internetowej loterii fantowej oraz aukcji dzieł sztuki z okazji 25 lecia Towarzystwa dla Natury i Człowieka…
CZYTAJ DALEJ

Nowe wydawnictwa muzyczne Towarzystwa

W ramach serii wydawniczej In Crudo nakładem Towarzystwa dla Natury i Człowieka ukazały się dwa płytowo-książkowe wydawnictwa prezentujące unikalne i…
CZYTAJ DALEJ

Program „Ośpiewać wesele”

Celem programu „Ośpiewać wesele” jest zachęcenie nowożeńców, organizatorów wesel do włączenia do przebiegu uroczystości elementów dawnej, tradycyjnej kultury muzycznej oraz…
CZYTAJ DALEJ

Wyślijcie mi newsletter (możesz się wypisać w każdej chwili).

FreshMail.pl