Górki Czechowskie – raport przyrodników

NAUKOWCY: PLANY ZABUDOWY GÓREK DO KOSZA!

Po kilku miesiącach zwlekania i uników Urząd Miasta udostępnił raport z inwentaryzacji przyrodniczej Górek Czechowskich. Wymowa dokumentu jest jasna i zbieżna z niedawnym wyrokiem WSA uchylającym zapisy Studium zezwalające na zabudowę poligonu. Jego autorzy, zespół kilkunastu specjalistów z lubelskich uczelni, na podstawie dwuletnich badań wykazali, że realizacja planów dewelopera, łącznie z budową parku w dolinkach, byłaby niezwykle destruktywna dla przyrody. Proponują, aby znaczną część terenów przeznaczonych przez Radę Miasta pod bloki objąć ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną Lublin, grudzień 2019 r. ecoTerra Tomasz Furtak Pełna treść raportu dostepna na stronach Urzędu Miasta

Poniżej prezentujemy syntetyczne omówienie raportu w odniesieniu do wyników inwentaryzacji Górek oraz kolizji terenów przeznaczonych pod budownictwo z walorami przyrodniczymi

ROŚLINNOŚĆ

 • Stwierdzono występowanie około 400 gatunków roślin z zaznaczeniem, że „liczbę gatunków znaną z tego terenu, można określić na przekraczającą 500”. (s.90)
 • Odnotowano obecność siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej UE: (Murawy kserotermiczne oraz Świeże łąki użytkowane ekstensywnie)
 • 7 gatunków chronionych, 6 zagrożonych, 29 rzadkich
 • Na mapie waloryzacji (oceny wartości) botanicznej oceny 3,4, i 5 (w pięciostopniowej skali) nadano dużym fragmentom wysoczyzn, które w uchwalonym 1.07.2019 Studium przeznaczono pod
  zabudowę blokami. (s. 169)

MOTYLE

 • Na górkach żyje 62 % wszystkich gatunków motyli wykazanych z obszaru miasta, w tym 1 gatunek chroniony – czerwończyk nieparek, (ujęty w załącznikach Konwencji Berneńskiej i Dyrektywy Siedliskowej) i 5 gatunków z „Czerwonej listy” na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
 • Rzadkie i chronione gatunki obserwowane były m.in. na obrzeżach południowej wysoczyzny od strony Poligonowej i w północnej części wysoczyzny „za Lidlem”
 • Część terenów przeznaczonych w Studium pod bloki naukowcy ocenili pod względem motyli na najwyższą notę – 5 (s. 170)
 • Za zagrożenie dla motyli autorzy uznają wprowadzenie zabudowy w obrębie strzelnicy i środkowej wysoczyzny po stronie Botanika oraz zamianę suchych dolin w urządzony park z infrastrukturą
  rekreacyjną i oświetleniem. (s. 177-178)

PŁAZY I GADY

grzebiuszka ziemna

 • (ochrona ścisła, II Załącznik Konwencji Berneńskiej, IV załącznik Dyrektywy Siedliskowej)
 • Badany obszar spełnia optymalne warunki życia tego gatunku. (s. 103)

Jaszczurka zwinka

 • (ochrona częściowa, Dyrektywa Siedliskowa, Konwencja Berneńska)
 • Obserwowana na 3 spośród 4 wysoczyzn przeznaczonych w Studium pod zabudowę (w tym pn-wsch „za Lidlem”).
 • Pod kątem jej występowania spore fragmenty na obrzeżach północnych wysoczyzn zostały przez autorów zwaloryzowane z najwyższą oceną – 5. (mapa s. 171)
 • Za zagrożenie uznano zabudowę strzelnicy i wysoczyzn (zwłaszcza środkowej po stronie Botanika)

PTAKI

Stwierdzono 89 gatunków, w tym 54 lęgowe, 5 gatunków z Dyrektywy Ptasiej

Należy podkreślić, że Górki Czechowskie są – w skali miasta – niezwykle istotne dla podtrzymania lokalnej populacji cierniówki, łozówki, piecuszka i pierwiosnka. Najcenniejsze pod względem ornitologicznym obszary przedstawia ryc. 85. Jednak na pozostałej części obszaru na wschód od ul. Bohaterów Września i Poligonowej znajduje się kilka stanowisk lęgowych gąsiorka, słowika szarego, świerszczaka czy jarzębatki, co – wraz z występującą tam niezwykle liczną populacją
cierniówki i łozówki – jest argumentem przemawiającym za objęciem ochroną całości terenu. (s. 172)

Większość stanowisk świerszczaka, łozówki, cierniówki, słowika szarego i gąsiorka występuje na terenach już zdegradowanych, raczej niezbyt cennych z botanicznego punktu widzenia. Mimo wszystko, choć wydaje się to paradoksalne, w pełni zasługują one na ochronę. Należy bowiem
przypuszczać, że fragmentacja siedlisk, która będzie efektem jakichkolwiek planowanych inwestycji (park, zabudowa), wypromuje w stosunkowo krótkim czasie jedynie gatunki, które są spotykane na obszarze całego miasta. (…)Zatem w przypadku awifauny nasuwa się właściwie jeden wniosek:
pozostawić teren Górek Czechowskich (obszar na wschód od ul. Bohaterów Września) w dotychczasowym stanie i objąć ochroną.
(s. 181)

CHOMIK EUROPEJSKI

 • Ochrona gatunkowa ze wskazaniem do ochrony czynnej, Konwencja Berneńska, Dyrektywa
 • Siedliskowa
 • Znaleziono 64 nory. Liczne nory na 3 spośród 4 wysoczyzn przeznaczonych w Studium pod zabudowę. Największe zagęszczenie na północno-wschodniej wysoczyźnie („za Lidlem”) mapa s. 111
 • Za obszary cenne, bardzo cenne lub najcenniejsze dla populacji chomika uznano w waloryzacji spore fragmenty wysoczyzny przeznaczonych przez Urząd Miasta pod zabudowę, w tym dużą część wysoczyzny pn-wsch. Sąsiednie tereny uznano za „sprzyjające” czyli nadające się do zasiedlenia przez chomika w przypadku zabiegów czynnej ochrony. (s. 172-173)
 • Część terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym MPZP wyznaczone są na aktualnym obszarze występowania chomika europejskiego (okolice sklepu Lidl i osiedla Prestge).
 • Wprowadzenie tam zabudowy będzie wymagało uzyskania pozwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody. (s. 183)

INNE ZWIERZĘTA

 • 13 gatunków zwierząt rzadkich i chronionych, w tym 7 objętych ochrona gatunkową.
 • Na wysoczyźnie północno-wschodniej stwierdzono stanowiska chronionego ślimaka żółtawego.
 • Wiele stanowisk rzadkich gatunków z tej grupy, w tym ściśle chronionej modliszki pojawia się również na przewidzianych pod zabudowę terenach po zachodniej stronie głównej doliny (mapa s. 113)
 • Pod kątem tych gatunków rozległym terenom przeznaczonym na blokowiska autorzy przyznali najwyższą ocenę – 5 (s. 174)
 • Za zagrożenie uznana jest zabudowa strzelnicy i wierzchowin od strony Botanika oraz urządzenie parku z infrastrukturą w suchych dolinach. (s. 184)

OCHRONA OBSZAROWA

Autorzy raportu proponują powołanie na Górkach nowej formy ochrony przyrody – Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Górki Czechowskie”. Taka forma była przewidziana również w planach Urzędu Miasta, jednak tylko w obszarach niekolidujących z planami inwestora. Wyniki badań sugerują jednak o wiele szersze granice obszaru – patrz mapa.

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Loteria fantowa Wiosenne Mazurki 2024

Zapraszamy do udziału w loterii fantowej podczas Nocy Tańca w ramach wiosennej edycji Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 20.04.2024 LISTA NAGRÓD…
CZYTAJ DALEJ

Loteria fantowa „Szkoła letnia” 15.07.2022

Wykaz nagród loterii "Pieśni dla bagien" Urszulin 26.06.2022 (PDF) REGULAMIN LOTERII (PDF)
CZYTAJ DALEJ

Festiwal F A N F A R A 2019

Muzyka tradycyjna Roztocza Chłopków gm. Frampol 27-31.08.2019 W ostatnim tygodniu wakacji zapraszamy na kameralny, domowej roboty, festiwal muzyki tradycyjnej Roztocza…
CZYTAJ DALEJ