Nie dla blokowiska na Górkach Czechowskich – złóż uwagi do Studium

Do 15 maja możesz zgłosić swoje opinie do Studium Zagospodarowania Przestrzennego Lublina. Możesz wyrazić sprzeciw wobec budowy blokowisk na Górkach Czechowskich i upomnieć się o zachowanie innych najważniejszych zielonych przestrzeni miasta.Studium, nazywane „konstytucją planistyczną miasta” na wiele lat określi sposoby zagospodarowania terenów w całym Lublinie. Jeśli teraz pozwolimy na zabudowę deweloperskimi blokowiskami lub przecięcie inwestycjami drogowymi ostatnich enklaw przyrody w mieście – możemy utracić je bezpowrotnie.Twój głos jest ważny dla jakości życia w Lublinie. Złożenie uwag zajmie kilka minut. Pod linkiem znajduje się formularz zgłaszania uwag do ponownego wyłożenia projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin.W miejscach zaznaczonych na żółto należy wpisać swoje dane.Swoje postulaty umieścić należy w punkcie IV. Możesz pozostawić ją niezmienioną, wybrać z poniższych propozycji lub sformułować własne propozycje do wyboru:

 •  Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego – na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.
 •  Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego – na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach – w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.
 • Wnioskuję o pozostawienie zapisów obowiązującego Studium odnośnie zakresu strefy ESOCh na całym terenie Górek Czechowskich.
 • Wnoszę o wprowadzenie zapisów uniemożliwiających zabudowę wielorodzinną na wierzchowinach Górek Czechowskich.
 • Wnioskuję o korektę projektu na obszarze Górek Czechowskich zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: pozostawienie bez zabudowy wszystkich wierzchowin po wschodniej stronie poligonu z ewentualnym dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej na 3 wierzchowinach zachodnich na terenach przeznaczonych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi. Należy przy tym pozostawić wolne od zabudowy pasy ochronne oddzielające zabudowę od zboczy wąwozów. 
 • Wnioskuję o pozostawienie w Studium funkcji Sportu i Rekreacji dla terenów przeznaczonych pod tę funkcję w obecnie obowiązującym Planie Miejscowym.

Propozycje dotyczące innych terenów:

 • Wnioskuję o określenie trwałego charakteru zielonego dla terenów ogródków działkowych na Podzamczu (pomiędzy Al. Unii Lubelskiej, Bystrzycą i Al. Tysiąclecia). Najwłaściwszym charakterem tego obszaru byłoby pozostawienie ogrodów rodzinnych z ogólnodostępną zielenią publiczną na powierzchni minimum 30%
 • Wnioskuję o usunięcie tzw. południowej obwodnicy Lublina z projektu. (południowa strona lasu Stary Gaj, tereny po północnej stronie Zalewu Zemborzyckiego)
 • Wnioskuję rezygnację z budowy drogi klasy G na trasie tzw. południowej obwodnicy Lublina i zastąpienie jej jednojezdniową drogą klasy Z dostępną dla ruchu lokalnego z istniejących połączeń drogowych

JAK ZŁOŻYĆ UWAGI?
• wydrukować i podpisać wysłać listem poleconym na adres: Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin lub
• złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta (ratusz) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców lub
• wysłać mailem na adres: planowanie@lublin.eu opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub z podaniem w treści maila imienia i nazwiska, adresu i kontaktu
Termin składania uwag mija 15 maja 2018 roku.


GÓRKI CZECHOWSKIE – PODSTAWOWE FAKTY:
*Obecnie obowiązujące Studium (z 2000 roku) przewiduje dla całego terenu (105 ha) zieleń publiczną oraz rezerwat przyrody. Uchwalony w 2005 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje (niezgodnie ze Studium):
– na ok. 10 ha możliwość budowy dwukondygnacyjnych obiektów usługowych i handlowych, z niewielkim udziałem mieszkań (ok 1 ha)
– na 4,3 ha budowle sportowe – na 15 ha sport i rekreacja BEZ BUDOWLI (jedynie szatnie, toalety itp.)
– reszta pod zieleń publiczną, rezerwat i las.
Nie jest więc prawdą, że obecnie można zabudować 30% jak głosi deweloper.W 2000 roku Echo Investement kupiło grunt za 12 milionów zł
W 2016 sprzedano grunt za niemal 40 milionów
W przypadku realizacji obecnego projektu Studium (30 ha na bloki) same grunty przeznaczone pod zabudowę będą miały wartość co najmniej 100 milionów złotych
W międzyczasie Miasto wybudowało za publiczne środki (ok 60 mln zł) skrzyżowanie Trasa WZ-Ducha-Sikorskiego. Dzięki temu ewentualny deweloper nie musi partycypować w kosztach


 • Zielone Górki to ważny korytarz napowietrzający centrum miasta oraz ważny czynnik jakości powietrza w północnych dzielnicach
 • Zielone Górki to bogactwo cennej fauny (60 chronionych gatunków ptaków, rzadkie motyle, zagrożony wyginięciem chomik europejski) i flory (dzwonek syberyjski, zawilce wielkokwiatowy i inne, 170 gatunków miododajnych i leczniczych)
 • Zbocza wąwozów i część wierzchowin porasta cenne zbiorowisko roślinne – murawy kserotermiczne, które w innych miejscach (doliny Wisły i Bugu) chronione jest w rezerwatach

wycena Górek – ekspertyza

Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

Wyślijcie mi newsletter (możesz się wypisać w każdej chwili).

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

NIE BÓJ ŻABY! Ratujemy płazy na Janowskiej

Rozpoczęła się fala wiosennych wędrówek płazów. Co roku tysiące żab i ropuch ginie pod kołami samochodów na ul Janowskiej w…
CZYTAJ DALEJ

Górki Czechowskie: rurociąg LPEC a ochrona gatunkowa

Realizowana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nitka linii ciepłowniczej przecinająca Górki Czechowskie miała, jak to się oficjalnie prezentuje, doprowadzić ciepło…
CZYTAJ DALEJ

f a n f a r a 20_21

Festiwal Fanfara – muzyka tradycyjna Roztocza25-29 sierpnia 2021Chłopków, gm. Frampol i okolice Na ostatni tydzień wakacji zapraszamy na kameralny, domowej…
CZYTAJ DALEJ

Wyślijcie mi newsletter (możesz się wypisać w każdej chwili).

FreshMail.pl