Rekomendacje Debaty Poleskiej

W marcu i kwietniu 2022 w Urszulinie odbywały się spotkania Debaty Poleskiej, której uczestnicy odpowiadali na pytanie o przyszłość Polesia Lubelskiego w kontekście rozwoju górnictwa węglowego. (zobacz szczegółowe informacje o debacie). 

W Debacie wzięły udział 33 osoby zamieszkujące lub posiadające nieruchomości na terenie 16 gmin Polesia. Po wysłuchaniu prezentacji eksperckich, wystąpień stron (zobacz wystąpienia i prezentacje Debaty Poleskiej oraz dyskusji uczestnicy i uczestniczki debaty sformułowali i przegłosowali 26 rekomendacji.

Rekomendacje wybrane przez uczestniczki i uczestników, które w głosowaniu uzyskały co najmniej 80% głosów.

KONCESJE, DECYZJE ŚRODOWISKOWE

  1. Weryfikacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych dla koncesji na złoża Ostrów i K6/K7 pod kątem nieprawidłowości i błędów analogicznych do wskazanych w decyzji GDOŚ o uchyleniu decyzji środowiskowej dla obszarów Puchaczów V/Stręczyn z 3 marca 2022

Adresaci: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Regionalna Rada Ochrony Przyrody przy RDOŚ w Lublinie; Regionalna Komisja ds. OOŚ

2. Odmowa udzielania koncesji wydobywczych na wydobycie węgla na terenie Polesia z uwagi na ważny interes społeczny: wysokie walory przyrodnicze i zagrożenie dla stosunków wodnych.

Adresat: Minister Klimatu i Środowiska

3. Odmowa udzielania koncesji wydobywczych na wydobycie torfu na terenie Polesia z uwagi na ważny interes społeczny: wysokie walory przyrodnicze i zagrożenie dla stosunków wodnych.

Adresaci: Starostowie

4. Wprowadzenie praktyki każdorazowego wymagania Oceny Oddziaływania na Środowisko w przypadku wniosków o koncesję na wydobycie torfu; wdrożenie dobrych praktyk polegających na szczegółowym badaniu wniosków o wydanie decyzji na potrzeby budowy stawów – pod kątem weryfikacji, czy nie jest to działalność polegająca na wydobywaniu torfu z pominięciem wymogu uzyskania koncesji.

Adresaci: Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin; mieszkańcy i mieszkanki terenów Polesia

OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

5. Uwzględnienie wymogu opracowania dokumentacji hydrogeologicznej już na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobycia węgla na terenie Polesia z uwagi na wrażliwość stosunków wodnych.

Adresat: RDOŚ

6. Egzekwowanie wymogu opracowania dokumentacji hydrogeologicznej na etapie wniosku o koncesję wydobywczą dla wydobycia węgla na terenie Polesia z uwagi na wrażliwość stosunków wodnych. Odmowa zatwierdzenia dokumentacji geologicznej bez odrębnej dokumentacji hydrogeologicznej (w drodze decyzji) (art. 93 ust. 3 prgg)

Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

7. Wpisanie do dokumentów planistycznych gminy zakazu lokalizowania na terenie strefy ochronnej GZWP 407 inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397).

Adresaci Wójtowie, Rady Gmin, Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski

OCHRONA PRZYRODY

8. Wprowadzenie do uchwał o powołaniu Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu bezwzględnego zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakazu zmiany stosunków wodnych i morfologii terenu, za wyjątkiem działań służących ochronie przyrody, na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego, Chełmskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie oraz Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Adresat: Sejmik Województwa Lubelskiego za pośrednictwem rady gminy

9. Objęcie ochroną w statusie Parku Narodowego terenów Krowiego Bagna, Lasów Sobiborskich, Chełmskich Torfowisk Węglanowych oraz powołanie nowych rezerwatów przyrody, m.in.: Lejno, Ciesacin, dolina Włodawki, Jezioro Mytycze, Jezioro Łukietek i innych przewidzianych w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego – lista w załączniku.

Adresaci: rady gmin, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, RDOŚ, Regionalna Rada Ochrony Przyrody

10. Skuteczne egzekwowanie dbałości o jakość ekosystemów mokradeł/wód powierzchniowych i podziemnych, wdrażanie założeń wynikających z dokumentów strategicznych.

Adresaci: RDOŚ, PG Wody Polskie

EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE

11. Stworzenie systemu edukacji lokalnego społeczeństwa na temat negatywnego wpływu planowanej kopalni na terenie Polesia.

Adresaci: gminy, NGO, Poleski Park Narodowy, NFOŚiGW, WFOŚiGW

12. Kampanie społeczne i edukacyjne skierowane do mieszkańców dotyczące możliwości zarobkowania w oparciu o turystykę przyrodniczą, ekoprodukcję i inne (na przykład oparte na pracy zdalnej, IT).

Adresaci: RDOŚ, gminy, NGO, LGD.

13. Rozwój sieci szerokopasmowego internetu na terenie Polesia jako warunek sprzyjający dywersyfikacji źródeł zarobkowania.

Adresat: Ministerstwo Cyfryzacji, Gminy, Urząd Marszałkowski

14. Uświadomienie społeczności lokalnej zagrożeń hydrologicznych i innych związanych z wydobyciem węgla, torfu i innych kopalin, które wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i przyrody.

Adresaci: gminy, NGO, Poleski Park Narodowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15. Edukacja lokalna skierowana do mieszkańców, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich agroturystyk, artystów, tradycyjnych rolników i hodowców, przetwórców, promująca możliwość wyjścia z własną ofertą.

Adresaci: PTTK, NGO, samorząd województwa, Poleski Park Narodowy, LGD, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

16. Stworzenie bazy oferty (ośrodki kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, innych) opartej na lokalnej kulturze i przyrodzie, kierowanej do różnych grup docelowych (mieszkańców, szkół, turystów z rożnych części Polski) oraz bazy dotyczącej oferty noclegowi gastronomii.

Adresaci: PTTK, NGO, samorząd województwa, Poleski Park Narodowy, LGD, LROT

17. Cykl szkoleń, zróżnicowanych programów szkoleniowych dla nowych i obecnych lokalnych przewodników, (nauczycieli, opiekunów szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych, osób prowadzących agroturystyki, osób pracujących w gminach i zajmujących się turystyką) z zakresu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i wielokulturowego jako wzbogacenie i pogłębienie lokalnej oferty turystycznej.

Adresaci: PPN, Nadleśnictwa, lokalne NGO, PTTK, LGD, Gminy

TERYTORIALNY PLAN SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

18. Wypracowanie nowej, spełniającej wymogi Sprawiedliwej Transformacji wersji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji z szerokim udziałem społeczeństwa, organizacji pozarządowych i samorządów.

Adresat: Zarząd Województwa

19. Szerokie udostępnienie wyników konsultacji społecznych dotyczących Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

Adresat: Zarząd Województwa

20. Pozyskanie środków i dostosowanie infrastruktury energetycznej na terenie Polesia, jako części województwa lubelskiego, tak, by możliwe było przyłączanie mikroinstalacji OZE.

Adresat: PGE, Polskie Sieci Energetyczne, Urząd Marszałkowski, Urzędy Gmin, władze centralne

INNE – ROLNICTWO, GOSPODARKA, TURYSTYKA

21. Wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich. Włączanie mieszkańców Polesia w działania czynnej ochrony przyrody oraz żywej edukacji w formule wolontariatu i pracy zarobkowej.

Adresaci: Instytucje i organizacje prowadzące czynną ochronę i działania edukacyjne: RDOŚ, Zarząd Lubelskich Parków Krajobrazowych, Poleski PN, OTOP, LTO, Grupa Sobibór i inne.

22. Stworzenie i promocja jednolitej strategii rozwoju turystyki w szczególności ekologicznej dla Polesia z zaangażowaniem w promocję mediów. W tworzeniu strategii będą brali udział przedstawiciele podmiotów: samorządów, Poleskiego Parku Narodowego, lokalnych organizacji, przedsiębiorców i innych podmiotów zajmujących się ochroną przyrody.

Adresaci: gminy, PPN, Lubelska Izba Turystyki, LGD, NGO, media

23. Aktywna organizacja szerokich konsultacji dotyczących rozwoju górnictwa przy zapewnieniu powszechnego dostępu do kompleksowych informacji na temat wpływu wydobycia na środowisko, warunki życia i gospodarkę lokalną.

Adresat: Gminy

24. Podjęcie przez LW Bogdanka działań mających na celu zapobieżenie degradacji środowiska (w tym osadzanie gruntów, powstawanie niecek) poprzez zmianę sposobu wydobywania kopalin, np. rezygnację z wydobycia metodą „na zawał”.

Adresat: LW Bogdanka

25. Planowanie rozwoju turystyki przyrodniczej na Polesiu z uwzględnieniem dbałości o zachowanie walorów przyrodniczych, nie eksploatowanie nadmiernie przyrody pod kątem turystyki.

Adresaci: Poleski Park Narodowy, PTTK, gminy, Parki Krajobrazowe, Lasy Państwowe, RDOŚ, Polska Organizacja Turystyczna

26. Rozwijanie rolnictwa w dbałości o przyrodę, zwłaszcza rolnictwa ekologicznego, w szczególności: wsparcie w zakresie poszukiwania zbytu, tworzenie programu promocji i popularyzacji rolnictwa ekologicznego, tworzenie grup producenckich, spółdzielni produkcyjnych.

Adresaci: KOWR, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Follow by Email
Facebook

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]

Wybrane dla Ciebie

Czytaj również

Gdy minie zaraza. Muzyczne zaproszenia na rok 2020

Dzisiaj myślimy głównie o tym jak ochronić siebie i bliskich. Ale ten trudny czas w końcu minie i będziemy mogli…
CZYTAJ DALEJ

Dajcie stołka cisowego. Muzyka Roztocza Gorajskiego – nowa książka i CD

Polecamy najnowsze wydawnictwo  w kooperacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goraju  "Dajcie stołka cisowego. Muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego i jej…
CZYTAJ DALEJ

„Pieśni bagien 2023. Z tej strony.” Kolonie śpiewacze

Pięciodniowy, kameralny cykl warsztatów śpiewu tradycyjnego poświęconych tradycji muzycznej wschodniej Polski: Podlasia, Polesia Lubelskiego i Podkarpacia. Tegoroczne "Bahna" postanowiliśmy poświęcić…
CZYTAJ DALEJ